top
logo

Корисні посилання

Державні установи

mon khouo ptou ptokh dsz

Освітні портали

ПедПРЕСА Інформаційно-комунікаційний портал системи освіти Харківської області  Файловий сервер ІКП СО

Портали

google24 mail.ru YouTube vkontakte24

Автопереклад

Ukrainian English French German Russian

Інструкція №204 з охорони праці майстра виробничого навчання

1. Загальні положення

1.1. Дана Інструкція є нормативним документом в межах Красноградського професійного ліцею. Охорона праці майстра виробничого навчання заснована на чинному законодавстві (Закон України «Про охорону праці», Закон України «Про освіту», Закон України «Про обов’язкове державне соціальне страхування, Закон України «Про пожежну безпеку», «Кодексі законів про працю» та нормативно-правових актів з питань охорони праці, пожежної безпеки, техніки безпеки та безпеки життєдіяльності.

1.2. Майстер виробничого навчання зобов’язаний виконувати всі вимоги «Державних санітарних правил і норм влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу» ДСанПін 5.5.2.008-01, затверджених постановою Головного санітарного лікаря України від 14.08.2001 р. № 63 і погоджених Міністерством освіти і науки України від 05.06.2001 р. і нести безпосередню відповідальність за безпечний стан учбових місць, обладнання, приладів, інструментів, інвентарю тощо.

1.3. Майстер в процесі проведення навчально-виховного процесу:

- не має права використовувати інструменти та інше обладнання, яке не передбачене темою навчання у навчальних майстернях;

- зобов’язаний здійснювати проведення вступних та первинних інструктажів для учнів з безпеки життєдіяльності за умов їх реєстрації в спеціальному журналі у відповідності до «Положення про навчання учасників навчально-виховного процесу Красноградського професійного ліцею.

- несе відповідальність за здоров’я та життя учнів та безпечне проведення навчально-виховного процесу в навчальних майстернях, а також проводить.:

- вступний інструктаж з безпеки життєдіяльності проводиться один раз при зарахуванні учня до закладу за програмою вступного інструктажу;

- первинний інструктаж проводиться три рази на рік (на початку навчального року, перед зимовими канікулами та перед літніми канікулами) за програмою первинного інструктажу;

- інструктаж з безпечного поводження в навчальній майстерні (один раз на рік перед початком навчання в майстерні);

- інструктаж з техніки безпеки ( кожного разу перед початком кожної практичної роботи із використанням небезпечних матеріалів та інструменту або шкідливих матеріалів)

- за необхідності проводити цільові інструктажі з безпеки життєдіяльності для за окремими Інструкціями.

- несе особисту відповідальність за збереження життя і здоров’я учнів на навчально-практичних заняттях в навчальних майстернях, інших заходах;

- повідомляти директора закладу або його заступника про кожний нещасний випадок, що стався з учасниками навчально-виховного процесу, організовувати надання першої медичної (долікарської) допомоги потерпілому, а в разі необхід­ності організувати надання спеціалізованої медичної допомоги;

- організовувати евакуацію учнів з приміщення в разі пожежі та інших аварійних ситуацій, чи стихійного лиха.

1.4. Майстер один раз на три роки проходить обов'язкове навчання з охорони праці та безпеки життє­діяльності, а також (за необхідністю) спеціальне навчання з електробезпеки з наступною атестацією із присвоєнням кваліфікаційної групи з електробезпеки (електродопуску) не нижче ІІ-Ш групи, згідно з «Положення про навчання учасників навчально-виховного процесу Красноградського професійного ліцею.

1.5. При оформленні на роботу майстер проходить первинний медичний профілактичний огляд, а в подальшому 1 раз на рік повторні медичні профілактичні огляди, з відміткою в санітарній книжці та (за необхідністю) у посвідченні з електробезпеки про допуск до роботи.

1.6. Після підписання наказу про зарахування на роботу майстер зобов’язаний ознайомитись з вступним інст­руктажем та первинним інструктажем на робочому місці, в подальшому 1 раз в три місяці проходити навчання у вигляді повторних інструктажів. В разі організації в закладі навчання з перевірки знань з курсу «Охорона праці та безпека життєдіяльності» вчитель 1 раз на 3 роки проходить зазначене навчання і перевірку знань і в подальшому вивільняється наказом по закладу від проходження повторних інструктажів в період між перевірками знань.

1.7. Майстер:

- використовує навчальні майстерні за призначенням, як приміщення для проведення практичних занять із спеціальності та інших навчально-виховних заходів;

- експлуатує навчальні майстерні тільки при наявності затвердженого директором закладу щорічного «Акту-дозволу на проведення занять в кабінеті», оформленого комісією за наказом по закладу;

- оформлює в навчальній майстерні куточок по охороні праці та безпеки життєдіяльності де розміщує нормативні матеріали, повідомлення, інструкції з охорони праці та безпеки життєдіяльності та плакати безпечних прийомів праці та навчання;

- забезпечує додержання учнями вимог безпеки та гігієни в навчальній майстерні та підсобних роздягальнях ;

- організовує зберігання та безпечну експлуатацію обладнання, підго­товку його до проведення практичних занять.

2. Вимоги безпеки перед початком роботи

2.1. Майстер до початку проведення практичного навчання в навчальній майстерні повинен:

- перевірити справність обладнання, вентиляції та системи електричного живлення. В разі виявлення пошкоджень, які несуть небез­пеку, проведення занять в навчальній майстерні не проводити занять до усунення виявлених недоліків;

- впевнитись у наявності засобів надання першої медичної до­помоги (аптечка) та протипожежного інвентарю

- чітко визначити порядок і безпечні правила проведення навчальних занять та довести їх до учнів, а також:

- провести інструктаж з безпечної поведінки учнів в навчальній майстерні;

                     - в разі проведення навчально-практичних занять із застосуванням верстатів та інструментів або інших засобів навчання, які можуть привести до травмування попередньо провести інструктаж з безпеки за темою занять та зафіксувати проведення інструктажу у журналі.

3. Вимоги безпеки під час роботи

3.1. Проведення занять із використанням верстатів та небезпечних інструментів в навчальній майстерні дозволяється за умов, якщо:

- забезпечено вільний вихід з майстерні в коридор або на сходовий марш (втому числі і через підсобку, роздягальню);

- проходи до дверей між рядами верстатів та обладнання не захара­щені стороннім крамом і прохід становлять 0,8 м.;

- у майстерні присутні учні тільки одного класу (до 25 учнів);

- електропроводка в майстерні стаціонарна і виконана відповідно до вимог техніки безпеки та промислової санітарії. Забороняється використання електричних подовжувачів;

- виконується Інструкція з експлуатації інструменту.

4. Вимоги безпеки після закінчення роботи

4.1. Майстер забезпечує:

- організований вихід учнів з майстерні у коридор;

- провітрювання приміщення до початку наступних занять;

- вологе прибирання раз на добу після закінчення навчально-виховного процесу.

- закриття майстерні по закінченню занять. Ключ здається черго­вому або адміністрації закладу.

5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

5.1. При виявленні ознак горіння необхідно негайно повідомити про це адміністрацію закладу і викликати пожежну охорону по телефону -101. В разі необхідності викликати інші рятувальні служби.

5.2. Евакуювати дітей з майстерні та перевірити всіх по списку учнів, які були присутні на заняттях.

5.3. При прибутті на пожежу пожежних підрозділів, забезпечити вільний доступ на територію закладу (в тому числі і в кабінети, майстерні тощо).

5.4. При можливості майстер бере участь у допомозі по гасінню пожежі, надає консультації про конструктивні і технологічні особли­вості об'єкта, організовує залучення до вжиття необхідних заходів, пов'язаних із ліквідацією пожежі та попередженням її розвитку.

5.5. Приблизний план гасіння пожежі в майстерні:

№ п/п

Назва дії

Порядок і послідовність дій

Посада, прізвище виконавця

1

повідомлення про пожежу

Викликати пожежну команду по тел. -101 чи з посильним, повідомити адміні­страцію закладу про пожежу. Відключи­ти газ, електроенергію, виключити вентиляцію, підготувати до виносу ящик з ЛВР і кіноплівку. Привести до готовності первинні засоби гасіння.

староста

класу, члени

учнівської добровільної пожежної дружини (ДПД)

2

евакуація

учнів з

приміщення

Заспокоїти учнів і попередити виникнення паніки. Вивести учнів по коридорах і сходах відповідно до плану евакуації на вулицю чи в при­міщення, де немає вогню. Перевірити число учнів у класі по списку.

майстер

3

розміщення

евакуйованих учнів

В зимовий час розмістити в___________________ , а

(вказати приміщення)

в теплий час в __________________________________

(вказати приміщення)

адміністрація закладу

4

Організація гасіння поже­жі первинними засобами пожежогасіння

За допомогою членів ДПД організувати оточення палаючих приміщень. Гасіння пожежі

за допомогою підручних засобів. Виділення посильних для зустрі­чі пожежної команди і показати найкоротший і зручний підхід до осередку пожежі

Члени ДПД

співробітники закладу

5

Участь у га­сінні пожежі по прибуттю пожежної команди

Показати представникам пожежної охорони шляхи до осередку пожежі, в приміщенні. Показати пожежникам приміщення, де можуть бути люди, а також місце, де в кабі­неті є горючі матеріали

Члени ДПД вчитель, адміністрація

6. Надання медичної допомоги

У всіх нещасних випадках необхідно надати першу медичну долі карську допомогу потерпілому і одночасно викликати кваліфіковану медичку допомогу.

Найважливіші прийоми першої допомоги:

6.1. Непритомність.

Непритомного покласти так, щоб кров приливала до голови. Забезпечити доступ свіжого повітря і підтриму­вати діяльність серця, розстебнути всі тісні частини одягу, викли­кати дихання, подразнюючи шкіру сухим розтиранням хусточкою або голою рукою. Покласти гарячий компрес на голову і дати вдихнути міцного нашатирного спирту. У важких випадках робити штучне дихання й викликати лікаря.

6.2. Кровотечі.

Ретельно очистити рану й шкіру навкруги неї, обливаючи 3-х процентним розчином перекису водню, обережно видалити з рани осколки, покриваючі краї рани йодом, накласти бинтову пов'язку. Якщо поранено артеріальні судини, туго перетягнути кінцівку вище від поранення гумовою трубкою або хусткою, накласти на рану пов'яз­ку і потерпілого направити до лікарні.

При пошкодженні ока накласти суху пов'язку і також послати хворого до лікарні. При кровотечі з носа розстебнуті комір, на перенісся покласти холодний компрес, а до ніг - грілку. Якщо кровотеча не припиняється - направити хворого до лікарні.

6.З. Опіки.

Обробити обпечене місце розчином марганцево­кислого калію тим більшої концентрації, чим сильніший опік. Можна змазати олеїновою кислотою.

6.4. Ураження електричним струмом

Основними умовами успіху при наданні першої допомоги потерпі­лому від електричного струму та при інших нещасних випадках е швид­кість дій, винахідливість і вміння того, хто надає допомогу.

Врятування потерпілого від електричного струму залежить від швидкості звільнення його від струму. Зволікання й тривала підготов­ка можуть привести до загибелі потерпілого.

Календар новин

<< < грудня 2011 > >>
пн вт ср чт пт сб нд
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

bottom

© Красноградський професійний ліцей